TURKİSH BANK A.Ş ÖN ÖDEMELİ KART BAŞVURU VE KULLANIM ŞARTLARI

www.turkishcards.com üzerinden talep edilen kartlar isimsiz düzenlenecektir. Kartlar, fiziki olarak Başvuru Formundaki “Kartın Gönderilmesini İstediğiniz Adres” bilgisinde yer alan adrese ve başvuru sahibi adına teslim edilecektir.

Karta başvuran vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. Eksik veya hatalı bilgi nedeniyle kart teslimatının yapılamaması ya da kart sahibine ulaşılamaması durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan TurkishBank A.Ş sorumlu değildir. Hatalı girildiği tespit edilen bilgilerin en geç 3 iş günü içerisinde (212) 373 73 73 numaralı Müşteri Destek Hattı'na bildirilmesi gerekmektedir.

Kartın çalınması/ kaybolması ya da kullanılamaz duruma gelmesi durumunda, Şubelerimizden veya www.turkishcards.com üzerinden yeni bir kart başvurusu yapılabilir. Kart hamilinin yazılı talebi üzerine eski karttaki bakiye yeni karta aktarılabilir. Kayıp/çalıntı veya manyetik hasar nedeniyle iptal edilen kartlar tekrar yenilenmez.

Kartın başvuran kişiye teslim edilememesi durumunda kart imha edilerek kart talebinde bulunulan kişiye para iadesi yapılır.

TURKİSH BANK A.Ş ÖN ÖDEMELİ KART SÖZLEŞMESİ

Tanımlar; İşbu sözleşmede geçen tanımlar aşağıda yazılı anlamları ifade eder.
Banka: TURKISH BANK A.Ş'yi,
Kart Hamili: İşbu sözleşmeyi imzalayarak; Banka'nın Ön Ödemeli Banka Kartı ürününe kullanım için sahip olan müşteriyi/ Kart/ların hamilini/ kişiyi/ kurumu,
Ön Ödemeli Banka Kartı: Önceden para yüklemesi yapılarak, üzerindeki miktar kadar nakit çekim, alışveriş ve e-ticaret işlemleri yapma imkanı tanıyan banka kartını,
SMS: Cep telefonu kısa mesaj servisini ifade eder.
Ön Ödemeli Karta Başvuran,
1. Kart Hamili/Ek Kart Hamili tarafından Ön Ödemeli Banka Kartı’nın arkasında yer alan imza hanesinin imzalanması zorunludur. Kart’ın imzalanmamasından doğacak olan her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluk Kart Hamili’ne aittir. Kart Hamili veya Ek Kart Hamilinin sorumluluğu kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren başlar.
2. Kart Hamili/Ek Kart Hamili, kart numarası ve şifrenin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlü olup, gerek gördükleri her durumda özel şifrelerini kendi belirleyecekleri yeni şifrelerle değiştireceklerdir. Kart Hamili, kartın ya da karta ilişkin numara, şifre, son kullanım tarihi gibi bilgilerin kaybolması veya çalınması halinde; Bankayı derhal haberdar etmek zorundadır. Kart hamili, Banka’ya yapacağı bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan yüzelli Türk Lirası ile sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmidört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz. Kart hamili ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla bildirimden önceki yirmidört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilir. Kartın ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması halinde banka kartı hamilinin yapacağı bildirimden önceki yirmidört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden kart hamili sorumludur. Kart hamili, imza doğrulaması ile işlem yapılabilen diğer ülkelerde kartını EK-2’de talep ettiği limitler dahilinde imzası ile kullanabileceğini, bu işlemlerde itiraz hakkının bulunmadığını, doğacak tüm zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart Hamili/Ek Kart Hamili elektronik ortamda kendisi tarafından belirlenen özel şifreleri kullanarak, ATM’lerden nakit para çekebilir. Banka, kart şifresini (PIN) Kart Hamili/ Ek Kart Hamili’ne müşterinin talebi ile SMS ile iletilebilir veya Kart Hamili/ Ek Kart Hamili kart şifresini POS, ATM, internet şubesi, cep telefonu veya Banka’nın ileride devreye alabileceği diğer elektronik ortamlardan bizzat belirleyebilir. Kart Hamili/ Ek Kart Hamili’ne şifrenin teslimatı ve/ veya şifrenin belirlenme süreci ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart Hamili/ Ek Kart Hamilleri işbu sözleşmede cep telefon numaralarına Banka tarafından kart şifrelerinin müşterinin talebi üzerine SMS ile bildirileceğini, bu bildirimden ötürü meydana gelebilecek şifrenin 3. şahısların eline geçmesi, kaybolması gibi her tür durumda şifrenin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu ve Banka’yı bundan dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutmayacaklarını gayrıkabilirücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.
3. Yabancı para ile yapılan işlemler, Kartlı Sistem Kuruluşlarınca Ön Ödemeli Banka Kartı’nın para birimine dönüştürülerek kart bakiyesinden re’sen düşülür. Banka, Amerikan Doları (USD) döviz cinsinden gelen işlemi kart bakiyesine kayıt tarihindeki Banka’nın Döviz Satış Kuru varsa Kambiyo Gider Vergisi ve işlem tutarı üzerinden %1 komisyon ile birlikte kart bakiyesinin döviz cinsine çevirmeye ve kart bakiyesinden re’sen düşmeye yetkilidir. Banka, döviz çevrim yöntemini belirlemeye, bunu değiştirmeye ve ek vergi, harç, resim ve fon komisyonlarındaki değişiklikleri Kart Hamiline bildirerek uygulamaya yetkilidir. Müşteri dilerse yabancı para kartına TL, ya da TL kartına yabancı para yükleme yapabilir. Banka bu işlemi banka döviz kuru üzerinden kartın para birimine dönüştürerek müşterinin bu talebini karşılar.
4. Kartın mülkiyeti Banka'ya aittir. Kartın Banka'ca Kart Hamili veya Ek Kart Hamili'ne teslimi mülkiyetin devri anlamını taşımaz. Kartın bu şekilde verilmiş olması sadece kullanım hakkına şamildir ve istendiğinde Kart Hamili veya Ek Kart Hamili tarafından Banka'ya geri verilmesi zorunludur.
5. Kart Hamili işbu sözleşmenin Ek-1’inde bahsedilen ücret ve komisyonları ödemeyi ve/veya adına açılacak hesaba borç kaydedilmesine veya kendisine ait açılmış veya açılacak bilumum hesap ve alacakları üzerinde mahsup etmeye Banka'nın yetkisi olduğunu kabul eder. Sözleşmede yer alan ücret, komisyon, masraf ve vergiler dışında kart kullanımına bağlı olarak kart hamilinden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemeyecek, hesabından kesinti yapılamayacaktır.
6. Kart Hamili bu sözleşmede sözü edilen hususların yerine getirilmesi için kendilerine yapılacak tebligatlarda işbu sözleşmedeki adresini kanuni ikametgah olarak kabul ettiklerini beyan ile bu sözleşme sonrasındaki adres değişikliğini 15 gün içinde Banka Şubesine veya Banka Genel Müdürlüğündeki ilgili müdürlüğe yazılı bildirmemesi halinde Bankaca sözleşmedeki adrese yapılacak her türlü tebligatların ellerine geçmese bile kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
7. Müşteri Banka’ya ön ödemeli kart yüklemelerinin bildirimi için mobil telefon numarasını vermesi halinde, banka düzenli olarak yükleme işlemlerini kayıtlı bu cep telefon numarasına gönderir. Müşteri Banka’ya ön ödemeli kart işlemlerini periyodik olarak takip edebileceği bir elektronik ekstreyi e-posta ile alabilmek için e-posta adresini vermesi halinde, Banka düzenli olarak kart işlemlerini e-posta ile gönderir. Bu bildirimlerin GSM operatörünün sisteminde veya internet altyapısının genelinden kaynaklanan nedenlerle kendisine ulaşmamasından Banka’yı sorumlu tutamaz. Posta kanalı ile ekstre gönderimi yapılmaz.
8. Kart Hamili ve Ek Kart Hamili kartın üzerinde ay ve yıl olarak gösterilen son kullanma tarihinin Bankaca belirlendiğini, kartın belirtilen ayın son gününe kadar -son gün dahil- geçerli olacağını ve kartların yenilenmeyeceği için bu tarihten sonra kullanılamayacağını kabul eder.
9. Ön ödemeli karta, kart tesliminden sonra yeniden para yüklenebilir. Kartların yüklenmesi hususunda, Şuç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri geçerli olacaktır.
10. Kart Hamili ve Ek Kart Hamili bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda ve itirazlarda Banka'nın defter, kayıt ve manyetik bilgilerinin geçerli, bağlayıcı ve delil olacağı, dava halinde Banka defterinin usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul ve taahhüt eder.
11. Kart hamili işbu sözleşme kapsamında 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca; her türlü ön ödemeli kart talebi ve işlemlerinde kendi adına ve hesabına hareket ettiğini, başkası adına hareket etmediğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgelerini işlemlerin yapılmasından önce Banka’ya derhal yazılı olarak bildireceğini beyan ve taahhüt eder.
12. İşbu Sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
EK 1: Turkish Bank Ön Ödemeli Kartlara Uygulanan Ücretler ( %5 BSMV Dahildir)
Asıl/Ek kart ilk veriliş ücreti: EMV Chip Kart 20 TL; karttaki bakiyenin iadesi ve kartlararası para aktarımı olarak 10 TL ve yıllık kart işletim bedeli olarak 12,60 TL (kartınızın vade sonunda alınacak olan aylık 1,05 TL’lik işletim ücretidir), İsimli kart basımında EMV Chip 50 TL, Large/X Large /Ticari/ Üst Ticari Limite Geçiş 16 TL, Kartın mevcut olmadığı durumlarda karta para yüklemede, yüklenen tutarın %2’si (en fazla 10 TL), Yurtiçi diğer banka ATM’lerinden yapılan nakit çekim işlemlerinde çekilen tutarın %1.05 + 1.02 TL, Yurtdışı ATM’lerden yapılan nakit çekim işlemlerinde 8 TL,
(*) POS ve ATM’lerden ve ilerde diğer kanallardan alınabilecek ekstre için 1,05 TL, özel ekstre taleplerinde 27 TL ücret tahsil edilecektir. Ön Ödemeli kartın yurt içi ya da yurt dışına posta ile iletilmesinin talep edilmesi halinde, kart hamilinden onay alınarak posta gönderim ücreti, kartın kullanılabilir bakiyesinden düşülür.

(*)Yurtdışı ATM’lerden yapılan tüm nakit çekim işlemlerinde, tek işlem nakit çekim üst limiti 800 GBP ve 1000 EUR/USD/TL olan kartlarda herbir işlem için 16 TL, 1600 GBP ve 2000 EUR/USD/TL olan kartlarda ise herbir işlem için 21,75 TL ücret tahsil edilecektir.

Müşteri/ Ek Kart Hamili ve Banka, 12 Maddeden oluşan işbu arkalı önlü düzenlenmiş Ön Ödemeli Kart Sözleşmesi'nin tamamını okuduklarını, işbu sözleşme ile Ön Ödemeli Karta başvurmuş kabul edileceklerini, tüm Sözleşme hükümlerinin haklarında geçerli olacağını kabul ve beyan eder.