Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası

ERASMUS veya Avrupa’da ve diğer ülkelerde eğitim görmek üzere vize başvurusunda bulunacak öğrencilerden talep edilen Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası TurkishBank Şubelerinde!

NAKİTO’nuzu alırken, sigortanızı da yaptırmayı ihmal etmeyiniz.

50 Bin Euro teminatlı Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası Poliçenizi, yurt dışında kalacağınız her ay için aşağıda belirtilen aylık prim tutarını peşin ödeyerek Şubelerimizden kolayca yaptırabilirsiniz.

Örneklemek gerekirse, SCHENGEN vizesine başvuracak ve 6 ay süresince AB ülkelerinde bulunacak bir ERASMUS öğrencisi 6 ay için 90 Euro prim ödeyecektir.

Öğrenci Seyahat Sağlık Sigortası ERGO Sigorta üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Poliçe detayları için tıklayınız.

TEMİNAT GRUBU : Tıbbi Tedavi Giderleri Teminatı

1. Sağlanan sigorta teminatı
Sigorta teminatı aşağıda belirtilenleri kapsamaktadır:

1.1. Sigortalanmış seyahat sırasında ani şekilde meydana gelen ciddi hastalık veya kaza durumunda SİGORTACI aşağıda belirtilenlerin masraflarını varsa muafiyet ve katılım payıdışında poliçede belirtilen tutara kadar ödeyecektir:
a) Yurtdışında tıbbi tedavi;
b) Tıbbi amaçlı nakil;
c) Ölüm durumunda cenazenin yurda getirilmesi.

1.2. “Yurtdışı” terimi, Türkiye’yi ve sigortalının sürekli ikamet ettiği ülkeyi kapsamaz.
a) Tıbbi Tedavi ve Tıbbi Nakil teminatları, yurtdışı seyahatine katılacak sigortalının, yurtiçinde maruz kalacağı ani bir rahatsızlık ve kaza durumuna karşı, 1.000.-€ toplam tutara kadar ödenecektir.

2. Yurtdışında tıbbi tedavi

2.1. SİGORTACI, teminat kapsamına giren bir durum nedeniyle sigortalının yurtdışında gerçekleşen ve bir hekim tarafından yapılan tedavi giderlerini poliçede belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir.
Bu, teminat aşağıda belirtilen masrafları içermektedir:
a) Ameliyatlar dahil olmak üzere hastanede yatarak tedaviler;
b) Ayakta tedaviler;
c) İlaçlar, bandajlar;
d) Yurtdışında bir erken doğum olması durumunda (Genel Sigorta Koşulları Madde 1.’den farklı olarak), bu teminat için belirtilen toplam limiti geçmeyecek şekilde, yeni doğan çocuk için yurtdışında yapılması gereken tedavi masrafları;
e) Sigortalanmış seyahat sırasında meydana gelen bir kaza veya bir hastalık neticesinde ilk defa gerekli görülmesi durumunda, her sigortalanmış olay için toplam 250.- € toplam tutara kadar yardımcı araçlar (örn. yürümeye yardımcı araçlar, bir tekerlekli iskemlenin kiralanması).

2.2. Sigortalının hareket etmesinin mümkün olmaması nedeniyle sigortalanmış seyahatin sona ermesi itibarıyla tıbbi amaç doğrultusunda geri dönüş seyahatinin yapılması gerekirse, SİGORTACI sigortalanmış olayın meydana gelmesinden itibaren 45 günü geçmemesi koşuluyla, sigortalının hareket etmesinin mümkün olduğu tarihe kadar tıbbi tedavi masraflarını ödeyecektir.

2.3. Sigortalının SİGORTACI’nın Acil Arama Merkeziyle irtibata geçmesine yönelik telefon masrafları, her sigortalanmış olay için 25.- €’ya kadar ödenecektir.

3. Tıbbi nakil /Ülkeye geri dönme
SİGORTACI sigortalının aşağıda belirtilen masrafları poliçede belirtilen limit dahilinde ödeyecektir:

3.1. Sigortalının yurtdışındaki hastaneye tedavi amaçlı ve tatil yerindeki kaldığı yere geri dönüş amacıyla tıbbi ve tıbbi olmayan nakli;
a) Tıbbi nakil, kara ambulansı, hava ambulansı vb. gibi tıbbi donanımlı araçları kapsamaktadır.

3.2. Sigortalının yurtdışından ikamet ettiği yere veya ikamet ettiği yere en yakın hastaneye tıbbi bakımdan makul nedenlere dayalı olarak tahliyesi;

3.3. Ölüm durumunda yurtdışındaki defin işlemi veya cenazenin Türkiye’de defnedileceği yere gönderilmesi.

4. İstisnalar

4.1. Aşağıda belirtilenler durumlar sigorta teminatlarının kapsamı dışındadır:
a) Tıbbi tedavi görme amacıyla yapılan seyahat;
b) Bir doktor tarafından talimat verilen ve sigortalının seyahate başlarken seyahatin planlandığı gibi gerçekleşmesi durumunda tıbbi nedenlerle tedavi görülmesinin gerekeceğini bildiği tıbbi tedavi (örn. diyaliz);
c) Seyahatin başında öngörülebilecek nitelikteyse mevcut hastalıkların kötüleşmesi;
d) Kalp pillerinin, protezlerin ve görmeye yardımcı araçların satın alınması ve onarılması;
e) Alkol, uyuşturucu, sarhoş edici veya yatıştırıcı maddelerin, uyku ilaçlarının veya diğer uyuşturucu maddelerin alınması sonucunda zihinsel hastalık veya bilinç kaybı durumunun neden olduğu kazalara veya hastalıklara ilişkin masraflar;
f) Savaş faaliyetlerine, halk ayaklanmalarına (SRCC), grevlere ve nükleer enerjiye katılım veya maruz kalma sonucunda meydana gelen hastalıklar, bunların neden olduğu durumlar, kazaların sonuçları ve ölümler;
g) Söz konusu eylemlerin sonuçları da dahil olmak üzere kasıtlı niyet veya bağımlılık sonucunda ortaya çıkan hastalıklar ve kazalar;
h) Genel olarak bilimsel olarak kabul görmeyen tedaviler ve/veya ilaç olarak kabul edilmeyen maddelerle yapılan tedaviler ile bunlardan kaynaklanan durumlara ait masraflar;
i) Kaplıcalarda veya sanatoryumlarda yapılan tedaviler ve rehabilitasyonla ilgili diğer işlemler;
j) Hamilelik, doğum ve bunlarla ilgili komplikasyonlar. Ancak, hamile kadın 38 yaşından küçük ve hamilelik 30. haftasını tamamlamamış ise, hamilelik ve sonuçları olayların normal gidişatından ciddi şekilde sapma göstermesi durumunda, anne ve/veya çocuk için acil yaşamsal tehdit oluşturan riskleri bertaraf etmek için gerekli olan tıbbi tedavi masraflar sözleşmenin kapsamı dahilinde ödenir. (Bu durum kürtajı içermemektedir – bkz. k )
k) Doğum öncesi bakım veya kürtaj;
l) Bakıma ve güvenli nezarete ihtiyaç duyulması sonucunda gerekli tedavi veya konaklama;
m) Psikolojik veya zihinsel hastalıkların tedavisi ve psikoterapi;
n) Psikoanalitik ve psikoterapötik tedavi ve hipnoz.

4.2. Bir tedavi, tıbbi açıdan gerekli olan boyutu aşarsa, tıbbi açıdan gerekli bir tedavi veya başka önlem için makul olmayan şekilde yüksek bir tutarın fatura edilmesi halinde, SİGORTACI tazminat tutarını düşürme hakkına sahiptir.

5. Sigortalının rizikonun gerçekleşmesinden sonraki yükümlülükleri

5.1. Sigortalı aşağıda belirtilen yükümlülüklere sahip olacaktır:
a) Bir hastanede yatılı tedavinin başlamasından ve tıbbi tahliyenin gerçekleştirilmesinden önce derhal SİGORTACI’nın Acil Çağrı Merkeziyle irtibata geçecektir;
b) Sağlanan tazminatlara ilişkin olarak başka bir SİGORTACI’dan bir orijinal tasdik mührü taşıyan orijinal faturaları veya kopyalarının SİGORTACI’ya ibraz edecektir; sözkonusu belgeler SİGORTACI’nın mali durumuna gelecektir.

5.2. Yukarıda belirtilen yükümlülük yerine getirilmezse, SİGORTACI tazminat ödeme yükümlülüğünden ibra olacaktır. Tazminat ödeme yükümlülüğü, yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin kasıtlı fiilden veya ağır ihmalden kaynaklanmaması ölçüsünde geçerliliğini koruyacaktır. Bir yükümlülük ağır ihmal nedeniyle yerine getirilmiyorsa, yükümlülüğün yerine getirilmemesi bir tazminat talebinin olup olmadığının saptama sürecini veya SİGORTACI’nın tazminat ödeme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığının ve eğer böyle bir yükümlülüğü bulunuyorsa yapılacak ödeme düzeyinin saptanması sürecini etkilemiyorsa, SİGORTACI ödeme yapma yükümlülüğünde olacaktır.

6. Başka sigorta poliçeleri çerçevesinde tazminatlar

Bir sigortalanmış olay meydana gelirse ve başka sigorta poliçeleri çerçevesinde tazminat talebinde bulunuluyorsa bu yükümlülük öncelik kazanacaktıır.